Fermer

Stedenbouwkundige vergunningen

 

De dienst Stedenbouwkundige vergunningen houdt zich bezig met de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen. Inwoners kunnen er stedenbouwkundige inlichtingen verkrijgen, plannen van een woning opzoeken en een renovatiepremie aanvragen. De dienst organiseert eveneens openbare onderzoeken en overlegcommissies.

Voorwaarden

In volgende gevallen dient u over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken:

  • elke bouw, renovatie of aanpassing die de structuur, het volume of het architecturaal aspect van een gebouw wijzigt
  • het wijzigen van de bestemming van een goed (zelfs zonder werkzaamheden) of een terrein
  • het plaatsen van een schotelantenne (uitzonderingen zijn voorzien)
  • het plaatsen van een uithangbord
  • het plaatsen van een reclamebord
  • het verwijderen van een boom


Openbaar onderzoek

Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het onderzoek wordt via rode affiches aangekondigd op panelen in de buurt van het project, via affiches op het project zelf en via affiches op de gemeentelijke aankondigingenborden. Tijdens het onderzoek kunt u terecht bij de gemeentedienst Stedenbouwkundige vergunningen om er kennis te nemen van het project, om opmerkingen te geven of om bezwaren te uiten. U kunt ook vragen te worden uitgenodigd voor de overlegcommissie.

Overlegcommissie

De overlegcommissie is een raadgevend orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gewestelijke en gemeentelijke openbare instellingen. Ze is belast met het geven van advies aan de administratieve overheid om deze te helpen bij haar besluitvorming. Het advies is nodig vóór de afgifte van een vergunning telkens wanneer de stedenbouwkundige wetgeving dit voorziet, bij de uitwerking van bepaalde voorschriften (bijzonder bestemmingsplan, gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen, ...) of op initiatief van de overheid.
Het advies is niet bindend voor de administratieve overheid die uitspraak doet over de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning. Indien ze in haar uiteindelijke beslissing afwijkt van het advies van de overlegcommissie, moet ze motiveren waarom.
De commissie waakt over de verhouding van verschillende belangen: stedenbouw, erfgoed, economie, leefmilieu.

Hoe verloopt een vergadering van de overlegcommissie?

De secretaris van de overlegcommissie roept iedereen bijeen: de aanvrager van de vergunning, de personen die hebben gevraagd te worden gehoord tijdens het openbaar onderzoek en alle andere personen die de commissie wenst te horen. Elke persoon die wordt gehoord kan worden begeleid door zijn raadgever: de aanvrager van de vergunning wordt bijvoorbeeld dikwijls begeleid door de architect of ontwerper van het project.
Tijdens de vergadering wordt het project voorgesteld aan alle deelnemers. Zij krijgen de gelegenheid vragen te stellen om het dossier beter te begrijpen en te waarderen. Nadien worden ze uitgenodigd om hun mening over het project te geven, over zijn impact op het leefmilieu, ....
De eventuele tegenstanders kunnen hun eisen en opmerkingen laten horen. De commissieleden overleggen daarna achter gesloten deuren om een gedetailleerd advies over het project te formuleren.
De overlegcommissie kan beslissen om haar advies uit te stellen, bijvoorbeeld in afwachting van bijkomende informatie.
Het proces-verbaal van de vergadering en het advies van den overlegcommissie worden bewaard in een register op het gemeentehuis. Om het even wie kan vanaf de maandag volgend op de overlegvergadering dit verslag raadplegen. Neem hiervoor contact op met de dienst Stedenbouwkundige vergunningen op de nummers 02 558 08 51 of 02 558 08 52.

Aanvragen van stedenbouwkundige vergunning

Télécharger Bergense Steenweg 180 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Van Souststraat 107 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Jules Graindorlaan van 41 tot 43 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Sint-Guidostraat 75 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Jean Morjaustraat 30 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Paapsemlaan van 28 tot 30 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Victor Rauterstraat 152 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger de Fiennesstraat 78 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Raphaëlstraat 47 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Obusstraat 53 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Jules Graindorlaan 23 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Jakob Smitsstraat 47 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Bouwerstraat van 43 tot 45 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Norbert Gillelaan 88 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Frans Halsstraat 28 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Resedastraat van 64 tot 66 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Saïolaan 18 - van 20/06/2014 tot 04/07/2014

Télécharger Verheydenstraat 39 - van 23/06/2014 tot 07/07/2014