Gespecialiseerde sociale steunen

Dienst “Participatie en sociale activering

Adres : Raymond Vander Bruggen, 62-64 te 1070 Anderlecht
Telefoon: 02/529.41.52
Fax : 02/529.41.22
E-mail: service.culturel@cpas-anderlecht.be
Briefwisseling : Raymond Vander Bruggenlaan, 62-64 te 1070 Anderlecht

De dienst werkt ook nauw samen met lokale partners (verenigingen, gemeentediensten), evenals andere OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het aanbod activiteiten voor mensen met een bescheiden inkomen maximaal uit te breiden.

Concreet, kan de dienst P.S.A.:

 • de gebruikers informeren en orienteren (lijst van sportclubs, spectakels, stages, ...)
 • tickets verdelen tot toegang aan culturele activiteiten, tentoonstellingen, spectakels voor de som van 1,25 € ("Artikel 27"- tickets").
 • met groepen culturele bezichtingen organiseren,
 • met lokale partners medewerken,
 • bevorderen de toegang tot nieuwe technologieën (gerecycleerde computer)
 • vakantiestages organiseren
 • de gebruikers informeren en sturen (lijst van erkende sportclubs, theaters, stages, ...)
 • financieel bijspringen in de uitgaven voor sport- of culturele activiteiten, bos- en zeeklassen, buitenschoolse activiteiten, ...
 • ad hoc activiteiten in de steigers zetten waaronder creatieve workshops, cursussen (talen, computer, ...), burgertrajecten;

Tickets "Artikel 27" / Inschrijven activiteiten / Info over de dienst

PERMANENTIES (zonder afspraak):

  voormiddag namiddag
maandag 9u00 - 11u30 -
woensdag   13u00 - 15u30

Aanvraag financiële hulp

 • Bosklassen
 • Toelage sport/academie/vrije tijd
 • Huiswerkklas
 • Gerecycleerde PC...

ENKEL OP AFSPRAAK

 • 02/529.41.52
 • via e-mail naar service.culturel@cpas-anderlecht.be
 • aan het onthaal van het OCMW

U kan het document dat u moet laten invullen om te genieten van een financiële tussenkomt, verkrijgen bij de personeelsleden in het midden van de wachtzaal.

De dienst hulp-ten-huize

Adres : Puccinistraat 22 te 1070 Anderlecht
Telefoon : 02/529.96.00 – 02/529.96.01 – 02/529.96.03 (voor maaltijden ten huize, zie verder)
Fax : 02/559.71.95
Briefwisseling : Puccinistraat 22 te 1070 Anderlecht

ONTHAALUREN

van maandag tot vrijdag, Van 8h tot 12u en van 13u tot 16u

De dienst hulp-ten-huize kan tussenkomen voor zieke en mindervalide personen en voor bejaarden, in nood, door hulp te bieden bij het dagelijkse leven, teneinde hen toe te laten thuis te blijven wonen met een gevrijwaarde graad van levenskwaliteit.

Na contact opgenomen te hebben met de dienst, krijgt u het bezoek van een maatschappelijk werker die uw sociale en financiële situatie zal onderzoeken. Samen zal onderzocht worden welke de meest geschikte hulp is : hetzij een huishoudhulp, hetzij een gezinshulp.

Er zal u een financiële bijdrage gevraagd worden in functie van uw inkomsten.

A. DE HUISHOUDHULP

Hulp bij het dagelijks leven :

 • gewoon onderhoud van de bewoonde ruimtes

Sanitaire hulp :

 • onderhoudswerken verbonden aan hygiëne, comfort en veiligheid van de persoon, uitgezonderd de persoonlijke hygiëne

Relationele hulp : 

 • luisterbereidheid
 • steun bij het behoud van de zelfstandigheid door aanwezigheid, dialoog, …

B. GEZINSHULP

Hulp bij het dagelijkse leven : 

 • begeleiding van kinderen, bejaarden, zieken of gehandicapten
 • hulp bij verplaatsingen buitenshuis
 • boodschappen
 • gewoon onderhoud van de bewoonde ruimtes en de was
 • bereiding van maaltijden

Sanitaire hulp :

 • taken betreffende de gezondheid, hygiëne, comfort en veiligheid van de mensen

Educatieve rol :

 • advies op het vlak van de levenshygiëne
 • aanpassing van de woning
 • steun van de gezinnen bij hun educatieve rol
 • evaluatie en stimulatie van de mogelijkheden zodat mensen de baas blijven over hun dagelijks leven

Relationele hulp :

 • luisterbereidheid
 • identificatie van de moeilijkheden
 • steun bij het behoud van de zelfstandigheid door aanwezigheid, dialoog, ...
 • bijstand aan terminaal zieke personen

Maatschappelijke hulp :

 • begeleiding bij administratieve stappen en bij de organisatie van het budget
 • oproepen en oriënteren naar gespecialiseerde diensten of organen in samenwerking met de maatschappelijk werker

C. DE DIENST MAALTIJDEN-TEN-HUIZE

Adres : Delis'ke, De buurthuizen, Antwerpenlaan 31, 1000 Brussel
Telefoon : 02/209.62.70
Fax : 02/218.32.48
Briefwisseling : Delis'ke, De buurthuizen, Antwerpenlaan 31, 1000 Brussel

Door bepaalde omstandigheden (invaliditeit, ouderdom, gezondheidsproblemen, …) kan het voor u moeilijk zijn om iedere dag een maaltijd te bereiden. Indien dit het geval is, aarzel niet om contact op te nemen met de dienst maaltijden-ten-huize.
Een maatschappelijk werker zal dan samen met u, uw mogelijkheden onderzoeken en aldus een voorstel kunnen voorleggen aan het BCSD.

Er zijn dieet en zoutarme maaltijden voorzien.

Er zal u een financiële bijdrage gevraagd worden in funktie van de inkomen en van de gezinssituatie.

De dienst socio-professionele inschakeling (SPI)

Adres : Birminghamstraat, 225 te 1070 Anderlecht (2de verdiep)
Telefoon : 02/528.88.00
Fax : 02/528.88.01
Briefwisseling : Raymond Vander Bruggenlaan 62-64 te 1070 Anderlecht

ONTHAALUREN
Behandeling van de dossiers : enkel op afspraak 

 

  voormiddag namiddag
maandag 8u30 - 12u00 -
dindag 8u30 - 12u00 13u30 - 16u00
woensdag 8u30 - 12u00 13u30 - 16u00
donderdag 8u30 - 12u00 -
vrijdag 8u30 - 12u00 13u30 - 16u00

Deze dienst heeft tot doel alles in het werk te stellen om de personen die financieel gesteund worden door het OCMW maximaal vaardigheden en mogelijkheden te krijgen om (opnieuw) werk te vinden.

Iedereen weet dat het moeilijk is om in Brussel werk te vinden wanneer men niet of weinig gekwalificeerd is. Het gewest en het Europees Sociaal Fonds stellen aan OCMW's middelen ter beschikking om hun gebruikers te helpen loopbaandoelstellingen te behalen en toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt door werkervaring op te doen.
De begeleiding die door onze dienst wordt aangeboden omvat verschillende stappen:

 1. Samen met u een socio-professionele balans opmaken : uw schooloopbaan, kennissen, competenties en professionele ervaringen bekijken teneinde een realistisch professioneel project op te stellen.   
    
 2. Dat project zal, in functie van uw capaciteiten en bekwaamheden, bestaan uit hetzij een realistische kwalificerende opleiding, hetzij onmiddellijk zoeken naar werk.    
    
 3. Indien u een opleiding wilt volgen, moet u misschien uw basiskennis herzien (landstalen, rekenen, enz.) die noodzakelijk is om er toegang te krijgen. Dit wordt "het opnieuw opfrissen" van de kennis of voor-opleiding genoemd.
  Wij kunnen het belang van deze stap niet genoeg benadrukken : de mondelinge en schriftelijke basiskennis van de landstalen is bijvoorbeeld van fundamenteel belang op de arbeidsmarkt; dit is ook een werkelijke integratiefactor binnen onze maatschappij.    
    
 4. Een vak kennen of een kwalificatie hebben, zal altijd uw zoektocht naar werk vergemakkelijken. In het Brussels Gewest bestaan een groot aantal opleidingscentra's in alle professionele sectoren, vooral waar er een tekort is aan handenarbeid (de bouwsector, enz.)
  De dienst SPI beschikt over een volledige gegevensbank van de kwalificerende opleidingen. Het zijn korte aangepaste opleidingen die soms verbonden zijn met rechtstreekse aanwervingsmogelijkheden.
  Anderzijds, werkt de dienst SPI ook samen met bepaalde opleidingscentra's, zodat u bepaalde kwalificaties zou kunnen aanleren: o.a. polyvalente hulpkracht, hulpkracht voor het onthaal van jonge kinderen en thuishulp.   
     
 5. De belangrijkste doelstelling blijft : de tewerkstelling.
  Werk zoeken kan je niet improviseren : de SPI dienst kan u daarbij helpen door u raad, richtlijnen en middelen te geven zodat uw zoektocht naar werk zo doeltreffend mogelijk wordt.
  Dat u een vorming wenst te volgen of zou willen weten of u kunt genieten van een voordeel bij een aanwerving: ACTIVA-plan, doorstromingsprogramma of sociaal-economieinitiatieven, onze raadgevers zijn er om u te begeleiden en ook om de winnende strategie met u te ontwikkelen.
  De SPI dienst in samenwerking met ACTIRIS en het Anderlechtse Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap steunen de personen bij een actieve zoektocht naar werk.
  Indien deze acties zonder resultaat blijven kan het OCMW zelf als werkgever optreden en u rechtstreeks aanwerven via "artikel 60§7" van de organieke Wet van 08-07-1976.
  U zal de mogelijkheid hebben voor een bepaalde tijd te werken, naar gelang de nodige aantal dagen, zodat u recht zou hebben op complete werklossheidsuitkeringen.
  Gedurende deze periode van maximaal 1 tot 2 jaar, zullen de begeleiders van de dienst SPI u blijven ondersteunen. Ze zullen helpen bij het verbeteren van uw competenties, uw manier van werken en u inlichten over uw nieuw statuut van werknemer.

Schuldbemiddeling en budgettaire begeleiding

ONTHAALUREN  

Van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00.
Behandeling van de dossiers: enkel op afspraak
De Dienst Schuldbemiddeling heeft als voornaamste taak personen met een hoge schuldenlast te helpen, dit wil zeggen personen die hun gewone (energie, huur, eten, medische kosten) of niet-alledaagse facturen ( verschillende leningen, overdreven uitgaven) kunnen betalen, te helpen een duurzame oplossing te vinden voor hun financiële problemen.
In de praktijk, stelt de schuldbemiddelaar, die een specifieke opleiding gevolgd heeft, een duidelijke en technische diagnose met het oog op een minnelijke schikking van de schulden (onderhandeling met de schuldeisers) of de indiening van een verzoekschrift tot collectieve schuldregeling (gerechtelijke procedure). Het werk van de bemiddelaar bestaat er eveneens in de opeisbaarheid van de schulden te bestuderen, met behulp van een jurist (verjaring, wettelijkheid en geldigheid van de contracten, …).
De bemiddelaar levert bijstand, maar de betrokkene is degene die zich verbindt ten aanzien van de schuldeisers. De schuldbemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim en respecteert nauwgezet de wet. De Dienst Schuldbemiddeling kan u eveneens helpen uw inkomsten en lasten te beheren (budgetbegeleiding).
Voor een dossieropening of een consultatie (bij dringende gevallen zoals gerechtelijke verkoop, beslaglegging op het loon, enz.) dient een afspraak te worden genomen.

Cel energie

Adres : Raymond Vander Bruggenlaan, 62-64 te 1070 Anderlecht
Telefoon : 02/529.96.10 (optie 4)
Fax : 02/522.64.12
Briefwisseling : Raymond Vander Bruggenlaan, 62-64 te 1070 Anderlecht

ONTHAALUREN  

  Voormiddag Namiddag
Maandag 8u00 - 11u30 13u00 - 15u30
Dinsdag 8u00 - 11u30 13u00 - 15u30
Woensdag 8u00 - 11u30 13u00 - 15u30
Donderdag 8u00 - 11u30 13u00 - 15u30
Vrijdag 8u00 - 11u30 -

Dossierafhandeling: na afspraak, behoudens dringende gevallen: afsluiten van de energietoevoer, verhoging van de stroombegrenzer.

De Cel Energie behandelt vragen rond problemen met achterstallige betalingen voor energierekeningen - gas en elektriciteit - maar ook met achterstallige betalingen voor waterfacturen. Ze stelt in overleg met de gebruikers en de energieleveranciers een afbetalingsplan op en/of, in kwetsbare situaties, dient ze een aanvraag tot tenlasteneming in bij het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Op verzoek van de sociaal assistenten kan een adviseur Energie thuis langskomen om gezinnen te helpen bij het begrijpen van hun facturen en hun verbruik. Eventueel wordt in het licht van een preventieadvies een energiebalans uitgewerkt. Tegelijk kan preventief ook materiële hulp worden voorgesteld om het energieverbruik te drukken.

Er worden voor het OCMW publiek en/of op verzoek van de gemeentelijke partners ook energieworkshops in de steigers gezet.

Wat moet ik over mijn energieverbruik weten

Tips om energie te besparen

Enkele nuttige links:

Noodsituaties

Gasreuk Sibelga 0800 19 400 (dag en nacht)
Storing elektriciteit Sibelga 02 274 40 66 (dag en nacht)