Gespecialiseerde sociale steunen

Dienst “Participatie en sociale activering

Adres : Raymond Vander Bruggen, 62-64 te 1070 Anderlecht
Telefoon: 02/529.41.52
E-mail: service.pas@cpas-anderlecht.be

De dienst werkt ook nauw samen met lokale partners (verenigingen, gemeentediensten), evenals andere OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het aanbod activiteiten voor mensen met een bescheiden inkomen maximaal uit te breiden.

Concreet, kan de dienst P.S.A.:

 • de gebruikers informeren en orienteren (lijst van sportclubs, spectakels, stages, ...)
 • tickets verdelen tot toegang aan culturele activiteiten, tentoonstellingen, spectakels voor de som van 1,25 € ("Artikel 27"- tickets").
 • met groepen culturele bezichtingen organiseren,
 • met lokale partners medewerken,
 • bevorderen de toegang tot nieuwe technologieën (gerecycleerde computer)
 • vakantiestages organiseren
 • de gebruikers informeren en sturen (lijst van erkende sportclubs, theaters, stages, ...)
 • financieel bijspringen in de uitgaven voor sport- of culturele activiteiten, bos- en zeeklassen, buitenschoolse activiteiten, ...
 • ad hoc activiteiten in de steigers zetten waaronder creatieve workshops, cursussen (talen, computer, ...), burgertrajecten;

Tickets "Artikel 27" / Inschrijven activiteiten / Info over de dienst

PERMANENTIES (zonder afspraak):

  voormiddag namiddag
maandag 9u00 - 11u30 -
woensdag   13u00 - 15u30

Aanvraag financiële hulp

 • Bosklassen
 • Toelage sport/academie/vrije tijd
 • Huiswerkklas
 • Gerecycleerde PC...

ENKEL OP AFSPRAAK

 • 02/529.41.52
 • via e-mail naar service.culturel@cpas-anderlecht.be
 • aan het onthaal van het OCMW

U kan het document dat u moet laten invullen om te genieten van een financiële tussenkomt, verkrijgen bij de personeelsleden in het midden van de wachtzaal.

De dienst hulp-ten-huize

Adres : Puccinistraat 22 te 1070 Anderlecht
Telefoon : 02/529.96.00 – 02/529.96.01 – 02/529.96.03 (voor maaltijden ten huize, zie verder)
Fax : 02/559.71.95
Briefwisseling : Puccinistraat 22 te 1070 Anderlecht

ONTHAALUREN

van maandag tot vrijdag, Van 8h tot 12u en van 13u tot 16u

De dienst hulp-ten-huize kan tussenkomen voor zieke en mindervalide personen en voor bejaarden, in nood, door hulp te bieden bij het dagelijkse leven, teneinde hen toe te laten thuis te blijven wonen met een gevrijwaarde graad van levenskwaliteit.

Na contact opgenomen te hebben met de dienst, krijgt u het bezoek van een maatschappelijk werker die uw sociale en financiële situatie zal onderzoeken. Samen zal onderzocht worden welke de meest geschikte hulp is : hetzij een huishoudhulp, hetzij een gezinshulp.

Er zal u een financiële bijdrage gevraagd worden in functie van uw inkomsten.

A. DE HUISHOUDHULP

Hulp bij het dagelijks leven :

 • gewoon onderhoud van de bewoonde ruimtes

Sanitaire hulp :

 • onderhoudswerken verbonden aan hygiëne, comfort en veiligheid van de persoon, uitgezonderd de persoonlijke hygiëne

Relationele hulp : 

 • luisterbereidheid
 • steun bij het behoud van de zelfstandigheid door aanwezigheid, dialoog, …

B. GEZINSHULP

Hulp bij het dagelijkse leven : 

 • begeleiding van kinderen, bejaarden, zieken of gehandicapten
 • hulp bij verplaatsingen buitenshuis
 • boodschappen
 • gewoon onderhoud van de bewoonde ruimtes en de was
 • bereiding van maaltijden

Sanitaire hulp :

 • taken betreffende de gezondheid, hygiëne, comfort en veiligheid van de mensen

Educatieve rol :

 • advies op het vlak van de levenshygiëne
 • aanpassing van de woning
 • steun van de gezinnen bij hun educatieve rol
 • evaluatie en stimulatie van de mogelijkheden zodat mensen de baas blijven over hun dagelijks leven

Relationele hulp :

 • luisterbereidheid
 • identificatie van de moeilijkheden
 • steun bij het behoud van de zelfstandigheid door aanwezigheid, dialoog, ...
 • bijstand aan terminaal zieke personen

Maatschappelijke hulp :

 • begeleiding bij administratieve stappen en bij de organisatie van het budget
 • oproepen en oriënteren naar gespecialiseerde diensten of organen in samenwerking met de maatschappelijk werker

C. DE DIENST MAALTIJDEN-TEN-HUIZE

Adres : Delis'ke, De buurthuizen, Antwerpenlaan 31, 1000 Brussel
Telefoon : 02/209.62.70
Fax : 02/218.32.48
Briefwisseling : Delis'ke, De buurthuizen, Antwerpenlaan 31, 1000 Brussel

Door bepaalde omstandigheden (invaliditeit, ouderdom, gezondheidsproblemen, …) kan het voor u moeilijk zijn om iedere dag een maaltijd te bereiden. Indien dit het geval is, aarzel niet om contact op te nemen met de dienst maaltijden-ten-huize.
Een maatschappelijk werker zal dan samen met u, uw mogelijkheden onderzoeken en aldus een voorstel kunnen voorleggen aan het BCSD.

Er zijn dieet en zoutarme maaltijden voorzien.

Er zal u een financiële bijdrage gevraagd worden in funktie van de inkomen en van de gezinssituatie.

De dienst socio-professionele inschakeling (SPI)

Adres : Birminghamstraat, 225 te 1070 Anderlecht (2de verdiep)
Telefoon : 02/528.88.00
E-mail : adminisp@cpas-anderlecht.brussels

ONTHAALUREN
Behandeling van de dossiers : enkel op afspraak 

 

  voormiddag namiddag
maandag 8u30 - 12u30 13u30 - 16u00
dindag 8u30 - 12u30 13u30 - 16u00
woensdag 8u30 - 12u30 13u30 - 16u00
donderdag 8u30 - 12u30 13u30 - 16u00
vrijdag 8u30 - 12u30 13u30 - 16u00

De algemene doelstelling van de dienst bestaat erin om alles uit de kast te halen om wie financieel door het OCMW wordt geholpen zoveel mogelijk vaardigheden en competenties te laten verwerven om (opnieuw) regulier werk te vinden.
Iedereen is er zich van bewust dat voor wie over weinig of geen kwalificaties beschikt, het niet evident is om in Brussel werk te vinden. Het Gewest en het EFS (Europees Sociaal Fonds) stellen OCMW's dan ook middelen ter beschikking om hun gebruikers te helpen professionele doelstellingen te bereiken en hun re-integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen.
De begeleiding die door onze dienst SPI wordt opgezet, omvat verschillende stappen:

 1. Samen met u een socioprofessionele balans opmaken: dat houdt in dat de balans wordt opgemaakt wat betreft uw schoolloopbaan en/of uw kennis, vaardigheden en beroepservaring.  
 2. Vervolgens wordt er samen met u een realistisch professioneel project uitgewerkt met de verschillende stappen om dit te verwezenlijken. Afhankelijk van uw competenties en vaardigheden omvat dit project een opleiding die resulteert in een kwalificatie of een traject waarbij onmiddellijk naar werk wordt gezocht.   
 3. Wanneer u een opleiding wilt volgen, dient misschien eerst uw basiskennis (Nederlands, Frans, rekenen, etc.) wat te worden opgefrist zodat u de lessen vlot kunt volgen. Die “opfriscursus” wordt ook wel vooropleiding genoemd.
  Er kan niet genoeg worden gewezen op het belang van deze stap: een mondelinge en schriftelijke basiskennis van de landstalen is bijvoorbeeld van primordiaal belang om toegang te krijgen tot  de arbeidsmarkt. Die kennis vormt bovendien een reële factor voor integratie in onze maatschappij.   
 4. Met een vak onder de knie of een diploma op zak, verloopt het zoeken naar werk altijd vlotter. Binnen het Brussels Gewest is er een heel scala aan opleidingscentra beschikbaar die zich hebben toegespitst op diverse beroepssectoren en in het bijzonder op knelpuntberoepen (de bouw, etc.).
  De dienst SPI beschikt over een uitgebreide gegevensbank met informatie over de verschillende opleidingsmogelijkheden. Het gaat daarbij om korte, aangepaste, praktische opleidingen die soms rechtstreeks resulteren in een vaste job.
  Anderzijds werkt de dienst SPI rechtstreeks samen met een aantal opleidingscentra waar u bepaalde vaardigheden kunt aanleren. Zo kunt u opteren voor een opleiding polyvalente hulpkracht, hulpkracht voor het onthaal van jonge kinderen of huishoudhulp.  
 5. Hoofdbetrachting blijft echter: werken.
  Een job zoeken is niet iets wat u tussendoor doet. De dienst Socioprofessionele Inschakeling kan u dan ook helpen om de nodige tools te verwerven, u adviseren en leiden zodat het zoeken naar werk zo efficiënt mogelijk verloopt.
  De dienst Socioprofessionele Inschakeling werkt samen met ACTIRIS en de Lokale Missie van Anderlecht bij het begeleiden en ondersteunen van wie actief op zoek is naar werk.
  Mocht u ondanks al die inspanningen toch geen werk vinden, kan het OCMW zich verplicht zien u een job onder artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 voor te stellen.
  U kunt dan, afhankelijk van het aantal gepresteerde arbeidsdagen, voor bepaalde tijd aan de slag bij een partner van het OCMW zodat u aanspraak kunt maken op een volledige werkloosheidsuitkering.
  Tijdens die periode die over 1 tot maximaal 2 jaar loopt staan de begeleiders van de dienst Socioprofessionele Inschakeling in voor de nodige omkadering op de werkplek om uw beroepsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen, terwijl ze u tegelijk informeren over uw nieuwe statuut als werknemer.

Schuldbemiddeling en budgettaire begeleiding

Adres : Raymond Vanderbruggenlaan, 64-64 te 1070 Anderlecht (2de verdiep)
Telefoon : 02/528.88.00

ONTHAALUREN  

  Voormiddag Namiddag
Maandag 8u00 - 12u00 13u00 - 16u00
Dinsdag 8u00 - 12u00 13u00 - 16u00
Woensdag 8u00 - 12u00 13u00 - 16u00
Donderdag 8u00 - 12u00 13u00 - 16u00
Vrijdag 8u00 - 12u00 -

De belangrijkste opdracht van de dienst Schuldbemiddeling bestaat erin mensen met een te grote schuldenlast te helpen, meer bepaald mensen die hun lopende rekeningen (voor energie, huur, levensmiddelen, medische kosten) of buitengewone kosten (consumentenkrediet, diverse leningen, buitensporige uitgaven) niet langer kunnen dragen, opdat ze een duurzame oplossing zouden kunnen vinden voor hun financiële problemen.

Concreet stelt de schuldbemiddelaar, die daartoe een specialistische opleiding heeft genoten, een nauwkeurige en technische diagnose met het oog op het uitwerken van een minnelijke schuldregeling (onderhandelingen met de schuldeisers) of het indienen van een collectieve schuldenregeling (gerechtelijke procedure). De bemiddelaar gaat, met de hulp van een jurist, ook de wettelijkheid van de schulden na (verjaring, wettelijkheid en geldigheid van de contracten, ...).

De bemiddelaar heeft een ondersteunende rol, maar het is de betrokkene die zich ten aanzien van de schuldeisers verbindt. De bemiddelaar is bovendien gehouden aan het beroepsgeheim en leeft de wet strikt na. De dienst Schuldbemiddeling kan u ook helpen bij het beheren van uw inkomsten en uitgaven (budgetbegeleiding).

Wij verzoeken u vriendelijk om voor het openen van een dossier of bij gerichte vragen (dringende gevallen zoals gerechtelijke verkoop, loonbeslag, etc.) steeds vooraf een afspraak te maken.

Cel energie

Adres : Raymond Vander Bruggenlaan, 62-64 te 1070 Anderlecht
Telefoon : 02/529.41.20
 

ONTHAALUREN  

  Voormiddag Namiddag
Maandag 8u00 - 11u30 13u00 - 15u30
Dinsdag 8u00 - 11u30 13u00 - 15u30
Woensdag 8u00 - 11u30 13u00 - 15u30
Donderdag 8u00 - 11u30 13u00 - 15u30
Vrijdag 8u00 - 11u30 -

Dossierafhandeling: na afspraak, behoudens dringende gevallen: afsluiten van de energietoevoer, verhoging van de stroombegrenzer.

De Cel Energie behandelt vragen rond problemen met achterstallige betalingen voor energierekeningen - gas en elektriciteit - maar ook met achterstallige betalingen voor waterfacturen. Ze stelt in overleg met de gebruikers en de energieleveranciers een afbetalingsplan op en/of, in kwetsbare situaties, dient ze een aanvraag tot tenlasteneming in bij het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Op verzoek van de sociaal assistenten kan een adviseur Energie thuis langskomen om gezinnen te helpen bij het begrijpen van hun facturen en hun verbruik. Eventueel wordt in het licht van een preventieadvies een energiebalans uitgewerkt. Tegelijk kan preventief ook materiële hulp worden voorgesteld om het energieverbruik te drukken.

Er worden voor het OCMW publiek en/of op verzoek van de gemeentelijke partners ook energieworkshops in de steigers gezet.

Wat moet ik over mijn energieverbruik weten

Tips om energie te besparen

Enkele nuttige links:

Noodsituaties

Gasreuk Sibelga 0800 19 400 (dag en nacht)
Storing elektriciteit Sibelga 02 274 40 66 (dag en nacht)