Dienst Stedenbouwkundige Inspectie en Conformiteit (SIC)

HOE EEN KLACHT INDIENEN?

De Dienst Stedenbouwkundige Inspectie en Conformiteit (SIC) is belast met

  • de ontvangst en behandeling van klachten over stedenbouwkundige overtredingen
  • het handhaven van gemeentelijke belastingreglementen, in het bijzonder met betrekking tot verwaarloosde gevels en leegstaande of niet-uitgebate gebouwen en terreinen.

De inspecteurs van de dienst Stedenbouwkundige Inspectie en Conformiteit onderzoeken alle klachten van bewoners en problematische of illegale situaties die hen via andere kanalen bereiken. Ze verzamelen informatie en gaan indien nodig ter plaatse om de overtredingen vast te stellen.
De overtreders worden door middel van een ingebrekestelling verzocht om een einde te maken aan de overtredingen, hetzij door de oorspronkelijke staat te herstellen (ontmanteling van constructies of installaties, verwijdering van niet-toegelaten woningen, enz.), hetzij door een bouwvergunning aan te vragen indien regularisatie mogelijk is. Als er geen actie wordt ondernomen naar aanleiding van de ingebrekestelling, wordt er een proces-verbaal opgesteld en wordt er gerechtelijke of administratieve vervolging ingesteld.
Artikel 98 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) somt alle handelingen en werken op die een stedenbouwkundige overtreding vormen als ze worden uitgevoerd zonder dat er een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd.
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/wanneer-is-een-stedenbouwkundige-vergunning-nodig/handelingen-en-werken-die-een-stedenbouwkundige-vergunning-vereisen-1?set_language=nl
Artikelen 300 en volgende van het BWRO omschrijven de soorten overtredingen en wie daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld, evenals de procedure om dergelijke overtredingen te vervolgen.

Voorbeelden van feiten die aanleiding geven tot (een) stedenbouwkundige overtreding(en):

  • bouwen zonder vergunning
  • nieuwe woningen creëren door een bestaande woning te splitsen of de bestemming van een gebouw te wijzigen
  • een terras inrichten op een plat dak dat uitkijkt op een naburig gebouw
  • het wijzigen van de achteruitbouwzone (de zone tussen het trottoir en de gevel van het gebouw) om er een parkeerplaats van te maken
  • een handelszaak omvormen tot een horecazaak

Let op: alle klachten moeten worden ondertekend en per e-mail worden verzonden via  
dit formulier, per e-mail (sic@anderlecht.brussels) of per post (Veeweidestraat 100, 1070 Anderlecht).