Vergunning nodig?

Stedenbouw en BWRO-hervorming : Inwerking op 1 september 2019

Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO), de rechtsbasis voor planning, stedenbouw en onroerend erfgoed in Brussel, wordt grondig herzien !

Meer info
Online versie van het BWRO

Je hebt een stedenbouwkundige vergunning nodig voor:

1. Nieuwbouw, verbouwing, wijziging en/of afbraak zonder heropbouw met verplichte tussenkomst van een architect

2. Verbouwing – wijziging zonder verplichte tussenkomst van een architect

3. Wijziging van bestemming of gebruik van een gebouwd goed of van het aantal wooneenheden

 • wijziging van gebruik van bepaalde types handelszaken (café, snack, phoneshop, videotheek, dancing, speelhal, nachtwinkel, ,... Meer info
 • een handelszaak in een woongebouw onderbrengen Meer info
 • wijziging van het aantal wooneenheden / omvormen van een ééngezinswoning tot opbrengstwoning Meer info
 • wijziging van gebruik

4. Wijziging van bestemming of gebruik van een onbebouwd goed

5. Plaatsing van uithangborden of reclame hiernaar verwijzend / plaatsing van reclame-inrichtingen

6. Omhakken van hoogstammige bomen / ontbossing

7. Verkavelen / wijzigen van een bestaande verkavelingsvergunning

8. Andere gevallen

 • Je vindt de volledige lijst met handelingen en werken waarvoor je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).
 • Voor alle andere vragen: gelieve de dienst stedenbouwkundige vergunningen te contacteren

Geldigheidsduur stedenbouwkundige vergunning:

Een stedenbouwkundige vergunning is 2 jaar geldig voor het starten van de werken en kan met 1 jaar verlengd worden indien de verlenging 2 maanden voor de deadline van de vergunning per aangetekend schrijven wordt aangevraagd.

Nuttige links:

 • Een een stedenbouwkundige vergunning nodig
 • Stedenbouw Brussels Hoofdstedelijke Gewest
 • De GSV: De gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen bevatten bepalingen voor de stedenbouwkundige kenmerken van de gebouwen of van hun onmiddellijke omgeving (bv. bouwprofiel, volume, vormgeving, stevigheid).
 • De BWRO: Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, kortweg BWRO, vormt de juridische basis voor stedenbouw in Brussel. De gecoördineerde versie neemt alle wijzigingen sinds haar bestaan op. Het BWRO wordt aangevuld met uitvoeringsbesluiten, die de inhoud van het wetboek uitwerken met het oog op de concrete toepassing van zijn bepalingen
 • Het GBP: Het Gewestelijke Bestemmingsplan is verbonden met GBP-bepalingen die een bindende kracht en verordenende waarde hebben. In de hiërarchie van de verordenende plannen staat het GBP bovenaan. Elke stedenbouwkundige vergunning dient ermee conform te zijn. Het GBP kan eisen dat bepaalde stedenbouwkundige verordeningen worden onderworpen aan speciale regels van openbaarmaking of aan het advies van de overlegcommissie.
 • Het Vredegerecht: houdt zich bezig met conflicten wat betreft gemene delen zoals gemene muren, conflicten tussen buren, tussen eigenaar en huurder, enz.
 • De Notaris: houdt zich bezig met verkopen van een goed, erfdienstbaarheden, het opstellen van een akte van verdeling, enz.
 • De Vlaamse orde van Architecten
 • De Franstalige orde van Architecten
 • De Orde van landmeters: houdt zich bezig met opmetingen, afpalingen, akteplan, erfdienstbaarheden, maakt verkavelingsplannen op, enz.
 • BRUGIS: bevat verschillende lagen met betrekking tot het Het Gewestelijke Bestemmingsplan (GBP), de Bijzonder Bestemmingsplannen (BBP), historische en recente luchtfoto's, beschermde gebouwen en landschappen enz.
 • URBIS: toont recente luchtfoto's
 • Het CRU: De gemeente geeft enkel premies in het kader van lopende Wijkcontracten. Gelieve hiervoor het C.R.U te contacteren.
 • Homegrade: Homegrade is het advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het biedt gratis en niet-commerciële diensten aan huurders en eigenaars die van plan zijn werken uit te voeren of de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren. Het ontstond uit de fusie van de Stadswinkel en het Energiehuis.
  Homegrade beantwoordt gratis uw technische (energie, akoestiek, renovatie, erfgoed), administratieve (premies, stedenbouw, enz.) en financiële vragen. Adviseurs begeleiden u bij de stappen die u onderneemt en helpen u bij het realiseren van uw renovatieprojecten en/of het verlagen van uw energiefactuur. Ze kunnen u ook advies geven dat is afgestemd op uw woning, tijdens de huisbezoeken.
 • Impulse.brussels: De voornaamste gesprekspartner voor elke startende of ervaren ondernemer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het realiseren van zijn project. 

Wanneer kan ik een certificaat van stedenbouwkundige erkenning van het gebruik of de bestemming van het hele of een deel van een goed aanvragen?

Een certificaat van stedenbouwkundige erkenning is een versnelde procedure die recent werd ingevoerd om een feitelijke bestemming of de feitelijke opdeling van een goed in een bepaald aantal wooneenheden daterend van vóór 1 december 1993 officieel te bevestigen.

Hiervoor moet je eerst de stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen voor het betrokken goed. Gelieve hiervoor de dienst Belastingen-Controle te contacteren.

 De lijst met documenten voor het vervolledigen van het aanvraagdossier vind je terug in het formulier aanvraag tot certificaat van stedenbouwkundige erkenning.

Opgelet: enkel vervolledigde aanvragen worden aanvaard.

Je kan een certificaat van stedenbouwkundige erkenning indienen via:

 • Stedenbouwkundige Vergunningen
  Van Lintstraat 6 (Tweede verdieping)
  Open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30