Stedelijke Ontwikkeling

Ontwikkelingsplannen :

Deze dienst beheert de ontwikkelingsplannen en de verschillende reglementen, zowel op gebied van stedenbouw, mobiliteit, openbare ruimten en groene ruimten als op de bezetting van het openbaar domein.
 

Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP) :

De uitwerking van het gemeentelijke ontwikkelingsplan of GemOp begon in 2009 en werd opgestart door de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit samen met het studiebureau COOPARCH, dat door de gemeente geselecteerd werd. Dit plan is een strategisch ontwikkelingsinstrument dat elke gemeente op haar grondgebied inzet. Het plan leeft de voorschriften van het gewestelijk ontwikkelingsplan na en vult deze aan.

Het is de bedoeling om in verschillende domeinen keuzes te maken voor de ontwikkeling van de gemeente, zoals ruimtelijke ordening, huisvesting, economie, collectieve voorzieningen, milieu en mobiliteit. Het gaat dus om en transversale benadering die al deze domeinen omvat. Het GemOP is een extern politiek instrument dat een strategische planning in de gemeente garandeert, omdat het de beleidsmakers en de beheerders een kader biedt waarin ze de territoriale context en de leefomgeving kunnen verbeteren.

Het volledige dossier van het GemOP en zijn MER werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 oktober 2014 en goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door regeringsbesluit van 26 maart 2015 (BS 16/04/2015).
 
U vindt op de website van het Participatiehuis de agenda van de belangrijke fasen van de uitwerking van het BBP.
 

Bijzonder bestemmingsplannen (BBP) – In fase van uitwerking:

BBP « Klaverwijk » :

  • Perimeter : Alexandre Pierrardstraat, Bergense Steenweg, Klaverstraat, Delwartstraat, James Cookstraat, Bloemtuilstraat en Pierre Schlosserstraat.
  • Programma : Dit plan laat toe dat er een verbindingswijk kan opgericht worden tussen Het Rad en de nieuwe gebouwen langsheen de Maurice Carêmelaan. De nieuwe woningen van de “Klaverwijk” worden namelijk georganiseerd langsheen een wandelpad en een levendig plein met commerciele activiteiten. 
U vindt op de website van het Participatiehuis de agenda van de belangrijke stappen welke zullen leiden tot de realisatie van het BBP « Klaverwijk ».
 
BBP « Ketel » :
  • Perimeter : Henri Simonetlaan, de Lenniksebaan, het sportcentrum van Sint-Gillis en de spoorweg.
  • Programma : Gelegen aan de ingang van de gemeente, geniet de Ketelsite namelijk van de aanwezigheid van communicatie-infrastructuur (metro, ring, toekomstige GEN), eveneens van ziekenhuis-installaties en -activiteiten. Het gaat hier om een woonwijk aan te leggen met het behoud van het landelijk karakter van Neerpede. Activiteiten zoals winkels en voorzieningen dragen bij aan de ontwikkeling van de site.
BBP « Biestebroek » :
  • Perimeter : Klein Eilandstraat, Industrielaan, Ontwikkelingsstraat, Biestebroekkaai, François Ysewijnsstraat, een loodrechte op de Bergense steenweg uitgezonderd percelen nrs 602-604, Bergense steenweg, Raymond Vander Bruggenlaan, Scheutveldstraat, Orchideënstraat, Oud Stationstraat, Emiel Carpentierstraat, Electriciteitsstraat en de spoorweg.
  • Programma : het Biestebroek bekken beschikt over stedenbouwkundige troeven die middels een strategische ontwikkeling zijn herwaardering mogelijk maken.  Een herdefiniëring en herkwalificatie van de zone zou de samenhang van beide kanaaloevers en de omliggende wijken met verschillende bestemmingen en organisaties bevorderen.

Op de website van het Participatiehuis, vindt U de geschiedenis van de uitwerking van het BBP « Biestebroek ».

De 07.12.2017, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft het BBP Biestebroeck definitief goedgekeurd.

Documenten:

BBP Biestebroeck
Plan 4a – Ontwerpplan (Bestemmingsplan)
Plan 4b – Ontwerpplan (Bestemmingsplan)
Plan 5a – Onteigeningsplan
Plan 5b – Onteigeningsplan
Wettelijke stedenbouwkundige voorschriften
Uiteenzetting van de motieven
MEF - Niet-technische samenvatting
Niet-technische samenvatting (juni 2016)
Niet-technische samenvatting van de bijkomend effectenrapport (maart 2017)
Besluit
Besluit van 07.12.2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzondere bestemmingsplan « Biestebroeck » van de gemeente Anderlecht

Lopende studies:

Revitalisering van het hypercentrum van de gemeente

De gemeente heeft het studiebureau ERU & partners aangeduid om de missie « « Centrum » : Revitalisering van het hypercentrum van de gemeente » uit te voeren, begrensd door een perimeter die in zijn omtrek de Wayezstraat, de Paul Jansonlaan, de Processiestraat, de Dokter Jacobsstraat, de Jean Morjaustraat, de Sylvain Dupuislaan, de Erasmusstraat, de Edmond Delcourtstraat, de Bruinstraat, de Vaandelstraat, de Dorpsstraat en het Verzetsplein omvat.

U vindt op de website van het Participatiehuis de agenda van de belangrijke fasen van de uitwerking van de studie « Revitalisering van het hypercentrum van de gemeente ».

« Rechter oever » : Haalbaarheidsstudie op het gebied voor stedelijke industrie van het GBP :

De gemeente heeft de studiebureaus Lateral Thinking – CityTools (Arcadis) aangeduid om de missie « « Rechter oever » : haalbaarheidsstudie op het gebied voor stedelijke industrie van het GBP » uit te voeren, opdat de ontwikkeling van het industriegebied tot de stedelijke en economische aantrekkelijkheid van de gemeente zou bijdragen.

De perimeter van de studie ligt tussen het kanaal, de Paapsemlaan, de Industrielaan, Klein Eiland, de spoorweg, de gemeentelijke grenzen van Vorst, Drogenbos en Sint- Pieters-Leeuw.

A/ « De mogelijkheden van het gebied voor stedelijke industrie identificeren en evalueren »

Op basis van een analyse van de bestaande situatie en een economische en landschappelijke aanpak, zal deze haalbaarheidsstudie een referentiedocument vormen die een samenhangende visie en een algemene programmering, de architecturale, economische en landschappelijke richtlijnen, de opties voor de aanleg met betrekking tot de perimeter op middellange of lange termijn, en tegelijkertijd de juiste plaatsing ervan in zijn onmiddellijke omgeving zal bepalen.

Via het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (2015) wenst de gemeente Anderlecht dat voor de overblijvende ruimtes die uitzonderlijk toegewijd zijn aan economische activiteiten, een inspanning wordt geleverd wat betreft hun evolutie/modernisatie alsook hun beste integratie in de gemeentelijke leefwereld.

De tekst van het GemOP preciseert : « Door die evolutie zal ook de structurering van dat deel van het gemeentelijke grondgebied erop vooruitgaan. In de eerste plaats door de verbetering van de Industrielaan, een belangrijk element in de verbinding van de Ring met het Zuidstation. Vervolgens met de aanleg van een vermazing voor de zachte transportmiddelen (fietsen en voetgangers), ter aanvulling van de verbetering van het openbaar vervoer. Die vermazing wordt geïntegreerd in de verbetering van de oevers van het kanaal, die in de eerste plaats bedoeld zijn voor uitrusting, voor vrije tijd en voor wandelingen. De aanpassing van de omgeving van de bruggen past in die doelstelling. Wat de economische activiteiten betreft, is het de bedoeling de diensten aan de bedrijven te verbeteren, de ontwikkeling van een cluster [1] van bedrijven met een hoge milieuwaarde te vergemakkelijken en evolueren in de richting van een echte industriële ecologie van bedrijven. De bodem moet niet enkel gesaneerd worden, hij moet ook optimaal gebruikt worden door een aangepaste functionele mix en door een minimale densiteit in acht te nemen. »

Het is in deze context dat het gebied voor stedelijke industrie van de rechteroever van het kanaal geanalyseerd moet worden, zowel betreffende zijn integratie in zijn onmiddellijke omgeving, als de ontwikkeling van toekomstige mutaties in verband met de aangrenzende ontwikkeling van de OGSOgebieden.

Een overleg met de bedrijven zal bovendien stof tot nadenken geven. Hun betrokkenheid blijkt inderdaad van essentieel belang te zijn als het erom gaat hun werkomgeving te verbeteren. Deze bijeenkomsten zullen worden georganiseerd in samenwerking met de gemeentediensten.

Nota's:
Een cluster is de geografische bundeling van bedrijven die onderling afhankelijk zijn : leveranciers van goederen en diensten in verwante industriële sectoren ; de bedrijven die het eindproduct leveren, werken samen met de universiteiten, en met hun concurrenten.

B/ GSI studie – Eindverslag

In zitting van 18 mei 2017, heeft de gemeenteraad het eindverslag goedgekeurd.

Het eindverslag bestaat uit vier delen :

Zoals voor een klassieke studie, zoals een effectenrapport of een milieueffectenrapport, worden de documenten in de taal van de studie opgesteld, in dit geval in het Frans, en moet enkel het conclusiedocument dat tot de uitvoering moet leiden, namelijk de "Gids", tweetalig zijn.

Nu is aan de gemeentelijke overheid en de overheids- en privépartners om tot de actie over te gaan!

« Stadion » - Studieopdracht over de programmatische mogelijkheden van het Stadion van Anderlecht, namelijk de omzetting van het « stadion en omgeving » (waaronder de parking), de « ziekenhuis site » en de « Dupuis site » :

De gemeente heeft de studiebureaus NFA Architects-CityTools (Arcadis) aangeduid om deze missie uit te voeren.

Deze opdracht bestaat uit de herbestemmingsmogelijkheden te identificeren en de mogelijke omzetting van drie sites te beoordelen :

  • het « stadion en omgeving » (waaronder de parking) gelegen in het huisblok gevormd door de Koning-Soldaatlaan, Eugène Ysayelaan, Théo Verbeecklaan, Itterbeekselaan en Victor en Jules Bertauxlaan ;
  • de « ziekenhuis site » gelegen in het huisblok gevormd door de René Henrystraat, Théo Verbeecklaan, Dr Huetstraat, de Albert Decosterlaan en de Itterbeekselaan ;
  • de « Dupuis site » gelegen in het huisblok gevormd door de Mededingingstraat, Karel Vande Woestijnestraat, Adolph Prinsstraat en de Sylvain Dupuislaan.

De Royal Sporting Club Anderlecht – RSCA bezet deze drie sites permanent of af en toe tijdens de voetbalmatchdagen. De aankondiging van de mogelijke verplaatsing van de Club, zodat hij het nationaal stadion bezet voorzien op de actuele site van de Parking C van de Heizel, impliceert om de omzetting van deze drie sites te overwegen en de integratie van de toekomstige ontwikkeling in hun directe omgeving te waarborgen.

De gemeente Anderlecht wenst dat deze plaatsen gelegen in het hart van zijn grondgebied deelnemen aan de uitbreiding van stedelijke en economische aantrekkingskracht van het historische centrum. Inderdaad, het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (2015) kwalificeert het prestige-project « Centrum » de pool met grootstedelijke allures : « Het Centrum van de gemeente strekt zich stervormig uit vanaf het Verzetssplein, het Dapperheids- en Sint-Guidoplein (binnenste centrum) en vergt als dusdanige pool dringend verbetering qua levenskader en aantrekkelijkheid. Het moet worden gezien als gaande van de Emile Vanderveldesquare tot aan de RSCA. Het heeft het potentieel om een centraliteit te worden met een zekere aantrekkingskracht door zijn cultureel en commercieel aanbod en de HORECA. De aanwezigheid van een gediversifieerde en multigenerationele populatie moet tot deze dynamiek bijdragen. Het Centrum van de gemeente moet een refertepool worden voor de Anderlechtenaren en voor alle inwoners uit het grootstedelijk gebied. »

Het is in deze context dat de omzetting van de drie sites van het stadion van Anderlecht moet geanalyseerd worden, zowel op hun integratie in hun onmiddellijke omgeving, meer bepaald de voorgevel langs te Théo Verbeecklaan, als op de ontwikkeling van toekomstige mutaties in verband met de ontwikkeling van het centrum van de gemeente.

Het ontwerpbureau begon het onderzoek in januari 2016. De definitieve voorstellen worden verwacht voor de herfst van dit jaar.

Projecten in ontwikkeling :

De dienst volgt de aanvragen op voor bouw- of verkavelingsvergunningen, die van grote omvang zijn, om hun ontwikkeling met de aanvragers en de diverse regionale partners te coördineren.