Wettelijke vermeldingen

Deze website van de gemeente Anderlecht (www.anderlecht.be), hierna "de website" genoemd, heeft enkel tot doel de bevolking van de gemeente Anderlecht en elke andere persoon te informeren over de actualiteit in de gemeente en over de diensten die deze laatste in het algemeen aanbiedt.

Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt de gebruiker de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

Het gemeentebestuur van Anderlecht mag van rechtswege algemene voorwaarden toevoegen, corrigeren, wijzigen, vervangen of schrappen door middel van de kennisgeving op de website van dergelijke wijzigingen. De gebruiker gaat akkoord met deze wijzigingen door gebruik te maken van de website.

Informatie

De verantwoordelijke uitgever van de website is het gemeentebestuur van Anderlecht, vertegenwoordigd door zijn college van burgemeester en schepenen, gelegen Raadsplein 1, 1070 Anderlecht (e-mail: info@anderlecht.brussels, telefoon : 02 558 08 00).

Het gemeentebestuur van Anderlecht verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld volledig, correct, exhaustief en up-to-date is. Indien de gebruiker op de website echter onjuiste of foutieve informatie vindt of indien hij andere opmerkingen wenst te maken, kan hij de dienst Communicatie hiervan op de hoogte brengen via e-mail (webmaster@anderlecht.brussels). Er zal alles aan worden gedaan om de informatie zo snel mogelijk recht te zetten als dat nodig is.
De informatie die op de website beschikbaar is, kan op geen enkele wijze worden beschouwd als juridisch, professioneel of persoonlijk advies. Indien de gebruiker van de website persoonlijk of specifiek advies wenst, kan hij contact opnemen met de bevoegde dienst van het gemeentebestuur van Anderlecht.

Gebruik van de website

Het gemeentebestuur van Anderlecht kan niet garanderen dat het gebruik van de website vrij is van technische problemen. Als er zich een technisch probleem voordoet, kan de gebruiker contact opnemen met de dienst Communicatie via e-mail (webmaster@anderlecht.brussels) of telefonisch (02 558 09 69). Het gemeentebestuur van Anderlecht kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van een storing van de website. Het behoudt zich ook het recht voor om de werking van de website op eigen initiatief te onderbreken zonder zich te hoeven verantwoorden. Zelfs in deze hypothese kan het gemeentebestuur van Anderlecht niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van deze vrijwillige onderbreking.
Het gemeentebestuur van Anderlecht stelt echter alles in het werk om de website te beveiligen volgens de middelen waarover het beschikt, met name met het oog op het beperken van de ongemakken die zouden kunnen voortvloeien uit een technische fout.

Hoewel de veiligheid van de website een prioriteit is voor het gemeentebestuur van Anderlecht, kan dit de mogelijkheid van kwaadwillige handelingen of interventies door onbevoegde derden niet volledig uitsluiten.

Daarnaast kan de website links bevatten naar andere websites, waaronder websites van officiële overheden, instanties en organisaties. Het gemeentebestuur van Anderlecht is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites, noch voor de inhoud die wordt gepresenteerd door andere websites, sociale netwerken of platforms die met deze websites zijn verbonden. Het gemeentebestuur van Anderlecht wijst ook alle aansprakelijkheid af in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de inhoud van andere websites dan die welke tot het domein "anderlecht.be" behoren. Bovendien kan het gemeentebestuur van Anderlecht niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of van de informatie die erop ter beschikking wordt gesteld. De gebruiker blijft persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade aan zijn computersysteem en/of verlies in verband met het downloaden van informatie van de website.

Het gemeentebestuur van Anderlecht behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid wijzigingen aan te brengen in de informatie, het ontwerp en de diensten die door de website worden geleverd.

Verwerking van persoonsgegevens

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens vanaf de website gebeurt overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en die van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en met de nieuwe gemeentewet.

De gemeente verbindt zich ertoe de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker van de website te respecteren, in overeenstemming met haar vertrouwelijkheidsbeleid.

Wat betreft de verenigingen, clubs, instellingen, inrichtingen of elk ander orgaan dat op de site wordt vermeld, worden deze laatste uitgenodigd om het gemeentebestuur van Anderlecht per e-mail (webmaster@anderlecht.brussels) op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot hun gegevens (post- en e-mailadressen, telefoonnummer, ...).

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand, eventueel versleuteld, dat wordt opgeslagen door een website op de computer of terminal (smartphone, tablet...) die u gebruikt om deze te raadplegen. Het doel van deze cookies is om uw gebruik van een website te versnellen en te personaliseren in de mate waarin u deze bezoekt en ernaar terugkeert.

Sommige van deze cookies zijn daarom noodzakelijk om u een optimale toegang tot onze website te bieden. Ze worden automatisch op uw computer geïnstalleerd, zonder dat wij de mogelijkheid hebben om uw goedkeuring te vragen. Andere cookies worden alleen opgeslagen als u toestemming geeft.

De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Ze bevatten geen enkele informatie waardoor u per telefoon, e-mail of post zou kunnen worden gecontacteerd.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo te configureren dat cookies niet op uw computer worden opgeslagen of om reeds opgeslagen cookies te verwijderen. Raadpleeg daarvoor ons cookiebeleid.

In het geval dat u bepaalde cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet of slechts gedeeltelijk raadpleegbaar en/of bruikbaar zijn.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, is alle informatie die op deze website voor de gebruiker beschikbaar wordt gesteld, vrij van rechten. Deze informatie mag dus gratis worden gebruikt, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en dat het voor persoonlijk gebruik is.
De reproductie, verspreiding, verkoop, vertaling, transformatie, het gebruik of elke andere tussenkomst voor commerciële of openbare doeleinden van de informatie die beschermd wordt door de intellectuele eigendomsrechten van de website, is onderworpen aan de toestemming van het gemeentebestuur van Anderlecht en van elke andere mogelijke houder van intellectueel eigendom. In geval van aanvaarding moet het recht van reproductie, verspreiding, verkoop, vertaling, transformatie, gebruik of elke andere tussenkomst van het gemeentebestuur van Anderlecht door de gebruiker worden vermeld.

Voor het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (afbeeldingen, foto's, video's, hologrammen, enz.) is altijd voorafgaande toestemming vereist, zonder uitzondering.

Het gemeentebestuur van Anderlecht behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de website voor, behalve in uitzonderlijke gevallen. Er wordt gespecificeerd dat bepaalde computertoepassingen en grafische elementen met betrekking tot de website het werk van derden kunnen zijn, en dus door het auteursrecht worden beschermd.

Het gemeentebestuur van Anderlecht verbindt zich ertoe boek XI van het wetboek van economisch recht (intellectuele eigendom en handelsgeheimen) na te leven, evenals alle andere wetgeving van de Europese Unie en/of internationale verdragen die België binden op het gebied van intellectuele eigendom. Het gemeentebestuur van Anderlecht kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten door een gebruiker van de website.

Behalve in uitzonderlijke gevallen mogen de gegevens die op de website worden verstrekt, niet worden geregistreerd in een databank.

Afbeeldingsrecht

Iedere persoon heeft afbeeldingsrecht en recht op het gebruik dat van zijn afbeelding wordt gemaakt. De toestemming van de betrokkene is nodig voor het gebruik van zijn afbeelding. Deze toestemming wordt impliciet verondersteld voor openbare personen, tijdens de uitoefening van hun openbaar ambt, alsook voor personen die tijdelijk in het openbare leven zijn getreden in het kader van de actualiteit.

Elke persoon kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn afbeelding op de website (verspreiding, reproductie, publicatie, ...). Daartoe wordt hij uitgenodigd om per e-mail contact op te nemen met de dienst Communicatie (webmaster@anderlecht.brussels).

Opdat een persoon zijn afbeeldingsrecht zou kunnen laten gelden, moet zijn afbeelding echter geïndividualiseerd kunnen worden. Het afbeeldingsrecht geldt bijvoorbeeld niet voor een persoon die van achteren of in een menigte wordt gefotografeerd.

Als het om een afbeelding van een minderjarige gaat, is de toestemming van een ouder of wettelijke voogd vereist. Als de minderjarige oud genoeg is om doordachte keuzes te maken, is ook zijn toestemming vereist. Deze machtigingen moeten specifiek en expliciet zijn met betrekking tot het doel van de verspreiding, publicatie of reproductie.

Toepasselijk recht en bevoegdheid van de rechtbanken

De website is gevestigd in België. De Belgische wetgeving is daarom van toepassing. Door deze website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel territoriaal bevoegd.

Laatste editie: 05/11/20