Vertrouwelijkheidsverklaring

Inhoudstafel

Doelstellingen

Deze vertrouwelijkheidsverklaring levert informatie over de ingezamelde gegevens en de manier waarop deze beheerd worden.

Het gemeentebestuur van Anderlecht leeft in alle gevallen de geldende wetten en reglementen na, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVGB), ook GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd.

Dat betekent dat wij:

  • de persoonsgegevens behandelen overeenkomstig de doelstelling waarvoor deze werden geleverd. Deze doelstellingen en het soort persoonsgegevens worden in deze vertrouwelijkheidsverklaring beschreven;
  • de behandeling van persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal vereist zijn voor de doeleinden waarvoor deze behandeld worden;
  • uw expliciete toestemming vragen wanneer dit nodig is;
  • de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen;
  • geen persoonsgegevens aan andere partijen overmaken, behalve indien dit nodig is voor de doeleinden waarvoor deze geleverd werden;
  • de rechten betreffende persoonsgegevens respecteren.

Indien u vragen over deze vertrouwelijkheidsverklaring heeft, kunt u ons steeds via onderstaande gegevens bereiken:

Gemeentebestuur Anderlecht
Raadsplein 1 1070 Anderlecht
GDPR@anderlecht.brussels

Waarom behandelen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door het gemeentebestuur van Anderlecht behandeld omwille van volgende wettelijke redenen:

  • in staat zijn om de wettelijke opdrachten uit te voeren;
  • om de gevraagde of gesubsidieerde dienst te kunnen leveren;
  • de deelname aan de activiteiten van het gemeentebestuur van Anderlecht;
  • het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (met de toestemming van de betrokken persoon).

Deze toestemming kan op elk tijdstip worden ingetrokken. Wij gebruiken de ingezamelde gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor wij deze gegevens hebben verkregen.

Levering aan derden

De persoonsgegevens die het gemeentebestuur van Anderlecht behandelt, worden slechts met derden gedeeld indien dit vereist is voor de dienstverlening waarvoor zij werden ingezameld of indien er een wettelijke basis of verplichting voor bestaat.

Wij nemen met deze partijen (onderaannemer) de nodige maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

Het gemeentebestuur van Anderlecht deelt geen persoonsgegevens met partijen die buiten de EU gelegen zijn.

Minderjarigen

Wij behandelen slechts persoonsgegevens van personen jonger dan zestien jaar nadat wij de schriftelijke toestemming van een van de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger gekregen hebben.

Opslagduur

Het gemeentebestuur van Anderlecht slaat persoonsgegevens niet langer op dan nodig voor de doeleinden waarvoor deze door de wet geleverd of vereist werden.

Gegevensbeveiliging

De gepaste technische en organisatorische maatregelen werden genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft een toegangsrecht teneinde de persoonsgegevens, die wij van u hebben ontvangen, te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen. U vindt de manier waarop u met ons contact kunt opnemen bovenaan deze vertrouwelijkheidsverklaring.

U heeft eveneens het recht de informatie die u ons heeft overgemaakt, rechtstreeks naar een andere partij te laten overmaken. Wij mogen u vragen uw identiteit te bewijzen voor wij op bovenvermelde verzoeken ingaan.

Er bestaat een uitzondering op de verstrekking van informatie indien dit onmogelijk blijkt of buitensporige inspanningen zou vergen.

Klachten

Bij een klacht met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens, vragen wij om onmiddellijk met ons contact op te nemen. Indien het gemeentebestuur van Anderlecht uw klacht niet binnen de 30 dagen na ontvangst beantwoordt, kan uw klacht aan de bewakende overheid in het domein van de bescherming van het privéleven worden voorgelegd (gegevens zie verder).

Archivering

Een latere behandeling kan met het oog op archivering voor openbaar nut, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden gebeuren. Dit wordt niet als onverenigbaar met de aanvankelijke doelstellingen beschouwd. In deze context, mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Wijzigingen van de vertrouwelijkheidsverklaring

Het gemeentebestuur van Anderlecht behoudt zich het recht voor de vertrouwelijkheidsverklaring te wijzigen. De wijziging van de wetgeving kan een impact op deze vertrouwelijkheidsverklaring hebben. De laatste wijziging werd op 7 maart 2019 uitgevoerd.

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

De GBA is de gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de AVGB vindt u terug op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.