De burgemeester

De burgemeester is de eerste burger van de gemeente. Hij wordt benoemd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voordracht van de gemeenteraad. Hij heeft overigens een dubbele functie, namelijk vertegenwoordiger van de gemeente naar buiten toe en vertegenwoordiger van de staat binnen de gemeente.

De burgemeester is ook voorzitter van de gemeenteraad en het schepencollege, waar de reglementen en ordonnanties worden toegepast. Hij ondertekent de verordeningen en besluiten die in de gemeente genomen worden. In deze laatste hoedanigheid is de burgemeester persoonlijk belast met de uitvoering van de wetten, decreten en besluiten van de gemeenschappen en de gewesten.

Daarnaast is de burgemeester ook belast met de handhaving van de openbare orde. Hij is ook voorzitter van het Politiecollege van de zone Zuid en is bevoegd om federale politie te vorderen.