Move Anderlecht

Diagnose van de mobiliteit in Anderlecht

De gemeentelijke administratie van Anderlecht wil een diagnose van de mobiliteit in de gemeente opmaken ter voorbereiding van het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP).

De doelstelling van de diagnose is om de toekomstige belangrijke strategische hefbomen van het nieuwe GMP te definiëren. De gemeente heeft hiervoor, vanaf het begin van het proces, de technische experts van het gewest en de gemeente betrokken en de ervaring van de bevolking.

Burgerparticipatie

In de loop van maart-april 2019 organiseerde de gemeente vier workshops voor burgerparticipatie in vier delen van de gemeente, waarbij bijna 200 mensen die in Anderlecht wonen of werken hun mening over mobiliteit in hun buurt kwamen delen.

Volgens de deelnemers heeft Anderlecht al enkele goede voorbeelden op vlak van mobiliteit. De genoemde voorbeelden gaan vooral over rustiger verkeer en voetgangers- en fietsvoorzieningen. Niettemin moet worden opgemerkt dat veel goede voorbeelden nog voor verbetering vatbaar zijn. Enkele voorbeelden: fietspaden stoppen abrupt, verbindingen tussen parken en groene ruimtes kunnen nog meer ontwikkeld worden, veel trottoirs moeten nog heraangelegd worden, er is nog doorgaand verkeer in sommige wijken enz.

We stelden vast dat het merendeel van de wensen en ideeën van de deelnemers aan de participatiemomenten gericht zijn op het verbeteren van de situatie voor voetgangers en fietsers. Veel verzoeken zijn ook gericht op het verbeteren en herinvesteren van de openbare ruimte en het verlichten van de verkeersdruk. Ten slotte is er ook een grote vraag naar meer kwalitatief openbaar vervoer. De visie van de deelnemers geeft aan dat duurzame mobiliteit moet worden overwogen voor de richting van het GMP.

Naast de visie op mobiliteit en de bestaande goede voorbeelden, konden de deelnemers ook verschillende soorten mobiliteitsproblemen melden. De genoemde problemen gaan meestal ten koste van de mobiliteit van voetgangers, personen met mobiliteitsbeperkingen en fietsers. Sommige problemen worden meer in wijken gesignaleerd: de trottoirs zijn in slechte staat, er wordt veel foutgeparkeerd, de zones 30 worden niet gerespecteerd. Andere problemen liggen meer op de grote assen: toegankelijkheid voor voetgangers, personen met mobiliteitsbeperkingen en fietsers en verkeersdruk. Gevaarlijke oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, verspreid over de gemeente, werden ook aangehaald. Kuregem lijkt een zeer hoge concentratie mobiliteitsproblemen te hebben.

De strategische mobiliteitsvisie en haar 9 prioriteiten

De talrijke gegevens die verzameld werden tijdens de workshops, gecombineerd met de expertise van het begeleidingscomité leverden de basis voor een strategische visie, bestaande uit 9 prioritaire hefbomen voor de toekomstige mobiliteit in Anderlecht.

 1. Autoluwe buurten creëren die aangenaam zijn om in te wonen
  • Autoluwe mazen inrichten volgens Good Move
   • Doorgaand verkeer verhinderen
   • De veiligheid en het comfort voor fietsers en voetgangers verbeteren
   • De leesbaarheid van de zones 30 blijven vergroten
   • De poorteffecten en maatregelen om de snelheid van het verkeer te remmen uitrollen
 2. De voetganger en de personen met mobiliteitsbeperking (PMR) op een piedestal plaatsen
  • een pro-actief plan met heldere prioriteiten maken (om het bestaande toegankelijkheidsplan uit te voeren)
   • De focus leggen op universele toegankelijkheid en het comfort van de voetganger (brede trottoirs)
   • (Woon)erfinrichting en kruispunten extra veilig maken
   • De prioriteit leggen op toegankelijke routes voor personen met een mobiliteitsbeperking naar belangrijke openbaar vervoerpolen
   • Een meerjarenplanning voorzien voor de uitvoering
   • Een onderhoudsplan voorzien
 3. Fietsen evident en veilig maken
   • Afgescheiden fietspaden aanleggen rond de autoluwe mazen (en op bepaalde specifieke Auto-WIJK wegen bijvoorbeeld degenen met openbaar vervoer – in het algemeen is er gemengd verkeer binnen de autoluwe mazen)
   • Het Fiets-GEN uitvoeren
   • De acties van het BYPAD Fietsplan uitvoeren (vooral fietsparkeren)
 4. Het openbaar vervoer stimuleren en faciliteren
   • De kwaliteit en het comfort voor de reiziger verbeteren (frequentie en regelmaat)
   • De missing links oplossen: Klaverwijk, Luizenmolen, nieuwe wijken
   • De doorstroming van bussen et trams faciliteren (eigen bedding, slimme verkeerslichten, enz.)
   • De busroutes door de autoluwe mazen optimaliseren
   • Kwalitatieve toegangsroutes naar de belangrijkste haltes aanleggen
 5. De multimodale wegenspecialisatie volgens Good Move toepassen in verschillende fasen
   • In eerste instantie: snel wegen deklasseren en het gebruik van deze wegen veranderen (volgens Good Move)
   • Quick win-maatregelen nemen om het gebruik van deze wegen op korte termijn aan te passen (kleine interventies, zonder vergunning, met aantrekkelijk stadsmeubilair)
   • In tweede instantie: een kwalitatieve heraanleg van gevel tot gevel inplannen
 6. Nieuwe buurten voorbereiden op actieve mobiliteit
  • Erover waken dat nieuwe buurten de volgende kwaliteiten hebben :
   • autoluw goed doorsteekbaar te voet en met de fiets
   • goed ontsloten met openbaar vervoer
   • deelvoertuigen voorzien
   • beperkte autoparking voorzien, liefst gegroepeerd en buiten de openbare weg
 7. Het parkeren van gemotoriseerd verkeer controleren
  • Een algemene visie en aanpak over parkeren voorzien zonder in detail te gaan
   • Een Gemeentelijk Parkeeractieplan uitwerken (GPAP) dat de plaats van de auto in de openbare ruimte inperkt
   • De parkeertarieven herzien (onbetaald parkeren, aantal bewonerskaarten)
   • Het gebruik van parkeerplaatsen buiten de openbare weg delen (zowel in nieuwe als in bestaande wijken, in samenwerking met privébedrijven)
 8. Het respect voor verkeersregels vergroten en stimuleren
   • Een handhavingsstrategie opstellen samen met de Politie
   • Actief deelnemen aan de gewestelijke campagnes rond respect (parkeren, snelheid, verkeersveiligheid, hoffelijkheid)
   • lokale acties organiseren
 9. Zorgen voor duurzamere logistiek
   • Het voorbeeld geven op gemeentelijk niveau
   • Via de stedenbouwkundige vergunning bedrijven aanmoedigen om gebruik te maken van het Kanaal en stadsdistributiecentra

De projecten en plannen in Anderlecht met een directe impact op de mobiliteit De gemeentelijke administratie van Anderlecht volgt en/of leidt een aantal projecten en plannen die waarschijnlijk een directe impact op de mobiliteit op het grondgebied van de gemeente hebben.

Hieronder volgt een samenvatting van, op basis van informatie van het Begeleidingscomité werden de belangrijkste plannen wat betreft de mobiliteit in Anderlecht bestudeerd: het gaat om een aantal strategische gewestelijke plannen en plannen en operationele studies op het gemeentelijk grondgebied.

 • Gewestelijk plan voor Duurzame Ontwikkeling
 • Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move
 • Gewestelijk Parkeerbeleidsplan Richtplan van aanleg Brussel-Zuid
 • Mobiliteitsstudie sector zuidwest Brussel
 • Beeldkwaliteitsplan (BKP)
 • Bijzonder Bestemmingsplan Biestebroek
 • Toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte
 • Bicycle Policy Audit (BYPAD) en Fietsplan
 • Intergewestelijk richtplan Neerpede
 • Geluidsoverlastplan
 • Netwerk van groene ruimtes in de Heyvaertwijk
 • MIVB - Richtplan Bus

Deze projecten en plannen kunnen bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van de toekomstige GMP en tot het oplossen van bepaalde problemen die tijdens de diagnose werden vastgesteld.

Op naar een nieuw Gemeentelijk Mobiliteitsplan

De diagnose bevat niet zoveel technische studies en analyses, maar is meer gebaseerd op participatie en input van de verschillende stakeholders en experten. Zo zijn een aantal hefbomen geïdentificeerd: de belangrijkste strategische thema's die in het gemeentelijk mobiliteitsplan moeten worden ontwikkeld. De diagnose bevat voor elke prioriteit richtlijnen voor de acties die in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan zullen worden uitgewerkt.

Voor meer informatie kunt u het eindrapport van de diagnose downloaden.

Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Anderlecht zal binnenkort gelanceerd worden en zal de concrete te ondernemen acties bepalen. We houden u zeker op de hoogte van het vervolg van dit « Move Anderlecht » project.