Lokaal mobiliteitscontract Kuregem

Een nieuwe tool voor verkeersluwe wijken

Het Brussels Gewest ontwikkelde de Lokale Mobiliteitscontracten in het kader van het plan Good Move om verkeersluwe wijken te creëren. Dat betekent minder doorgaand verkeer, een circulatieplan, voorrang voor actieve vormen van verplaatsing en openbaar vervoer, en een betere levenskwaliteit voor de bewoners.

De gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek werden geselecteerd voor de uitvoering van het Lokaal Mobiliteitscontract Kuregem, een samenwerking tussen het gewest en de gemeenten.

Vidéo

In de praktijk zal de definiëring van het Lokaal Mobiliteitscontract van Kuregem gebeuren in drie fasen: diagnose van de huidige situatie, voorstelling van scenario’s en selectie van een voorkeursscenario in het kader van de studie.
gemeenten willen bewoners, bezoekers en gebruikers betrekken bij de verschillende fasen.

1° Diagnose (September – Januari 2021)

Tijdens deze fase benutten we de expertise van de gebruikers op het terrein en we inventariseren ieders behoeften en wensen (wat moet beter, wat zijn de moeilijkheden, ...).

Hiervoor willen we je graag ontmoeten op de volgende data:

  • Woensdag 16/12 van 10u tot 15u : in de wijk rond het gemeentehuis van Anderlecht, de Herzieningslaan en de Veeartsenstraat
  • Donderdag 17/12 van 14u30 tot 17u30: in de wijk rond de Ninoofsepoort
  • Dinsdag 05/01 van 14u30 tot 17u30 : in de wijk rond het Slachthuis van Anderlecht en de Luchtvaartsquare

We zullen dan luisteren naar uw voorstellen voor de verbetering van de openbare ruimte en voor het delen van de openbare weg. Tevens zullen we meer informatie geven over het potentieel van dit project.

Via onze enquête kunt u uw mening geven over uw wijk. U mag die gerust met je buren en vrienden meedelen: https://link.webropolsurveys.com/s/clmcureghem-lmckuregem

We zullen ook tijd uittrekken om enkele stakeholders van de mobiliteit aan het woord te laten (MIVB, burgergroepen, vereniging die actief zijn in mobiliteit), die de lopende diagnose kunnen bevestigen en aanvullen. Daarna worden alle meningen geanalyseerd en bestudeerd, zodat de technische werkgroep (bestaande uit deskundigen van de gemeenten, van Brussel Mobiliteit en van een onafhankelijk studiebureau) een zo goed mogelijk totaalbeeld krijgen om scenario’s voor te stellen voor de realiteit op het terrein.

2° Voorstelling van scenario’s (Februari – April 2021)

Eind februari en in de loop van maart zullen we een aantal mobiliteitsscenario’s voor de Kuregemwijk voorstellen. Via workshops en een online enquête word u dan uitgenodigd om het belang van de beoordelingscriteria voor die scenario’s te definiëren op basis van de diagnose.

Er worden ook workshops georganiseerd waarin u met behulp van didactische tools voorstellen kunt doen voor de inrichting van belangrijke kruispunten of specifieke straten. De tools bieden inzicht in de complexiteit van mobiliteitsvraagstukken en de noodzaak om rekening te houden met het standpunt van alle gebruikers. .

De resultaten van deze inspraakmomenten worden geanalyseerd door het studiebureau. Ze zullen worden gebruikt voor het identificeren van de sterke punten van elk scenario, zodat het definitieve scenario kan worden gekozen dat het best beantwoordt aan de doelstellingen.

3° Uitvoeringsplanning (April – Juni 2021)

Dit nieuwe circulatiescenario wordt voorgesteld in mei, evenals een concrete planning voor de uitvoering. Daarna zal deze concreet worden uitgevoerd op het terrein.