OCMW

Voor een vereenvoudigde toegang en een optimale ondersteuning van al diegenen die het nodig hebben: een eerstelijnsdienst voor dringende sociale situaties, opstart van nieuwe dossiers, heropening van oude dossiers. Het personeel beantwoordt vragen/verzoeken en verwijst de inwoners van Anderlecht door naar de verschillende diensten van het OCMW, in functie van de hulp die zij nodig hebben.

Bereikbaarheid

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die door de Wet belast is de maatschappelijke dienstverlening te verschaffen aan personen die op het grondgebied van de Gemeente verblijven.

Deze dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. (artikel 1 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn). Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.

Daarnaast verstrekt het OCMW alle nuttige raadgevingen en inlichtingen, doet de nodige stappen om de gebruikers hun rechten op sociale uitkeringen te laten gelden.

Het OCMW heeft een aantal diensten ontworpen om zijn wettelijke taken te vervullen en aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. Het OCMW organiseert ook de sociale participatie van de laatstgenoemden.

Afhankelijk van de gevraagde bijstand bestaan er toekenningsvoorwaarden van verblijf en/of van inkomsten.

Om een maatschappelijke dienstverlening te verzoeken moet men een afspraak nemen met een maatschappelijk werker die een dossier op een vertrouwelijke manier en neutraal zal opstellen. Dat dossier wordt voorgelegd aan het bijzonder Comité van de Sociale Dienst dat bevoegd is de beslissingen te nemen. Alle diensten van het OCMW en een beschrijving van de mogelijke sociale steunen worden in de volgende pagina’s voorgesteld.