De gemeenteraad

U kunt de agenda van de gemeenteraad en de processen-verbaal van de gemeenteraden online bekijken met : publi.irisnet.be

De gemeenteraad wordt beschouwd als het parlement van de gemeente en bijeengeroepen door het college, iedere keer wanneer de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tien maal per jaar. Het aantal gemeenteraadsleden varieert volgens het aantal inwoners. In Anderlecht bestaat de gemeenteraad uit 47 leden, waaronder de burgemeester en de schepenen.
De gemeenteraadsleden worden verkozen voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf 1 december volgend op de datum van hun verkiezing. De gemeenteraad wordt om de 6 jaar geheel vernieuwd.

Enkele belangrijke bevoegdheden van de gemeenteraad:

 • de gemeenteraad vergadert in de loop van het eerste kwartaal van ieder jaar om de jaarrekeningen van het voorgaande dienstjaar vast te stellen. Jaarlijks vergadert de gemeenteraad op de eerste maandag van oktober om te beraadslagen over de begroting van uitgaven en ontvangsten van de gemeente voor het volgende dienstjaar.
 • De gemeenteraad bepaalt de interne gemeentelijke administratieve reglementen en de verordeningen van de gemeentelijke politie. Daarnaast stemt het de gemeentelijke belasting- en bijdragereglementering, net als de gemeentelijke reglementen.
 • Mits een voorafgaande beraadslaging van de gemeenteraad, mag de gemeente een onroerend goed kopen, verkopen, ruilen of verwerven. De gemeente kan eveneens een opdracht aangaan voor werken, leveringen of diensten.
 • De gemeenteraad beslist over benoemingen of afzettingen van de personeelsleden. De gemeenteraad laat het college toe om zich tot het gerecht te wenden.

Reglementen

Reglement van inwendige orde van de gemeenteraad

Data van de volgende gemeenteraden (Raadsplein 1):

 • 22 oktober 2020
 • 19 november 2020
 • 17 december 2020
 • 21 januari 2021
 • 25 februari2021
 • 25 maart 2021
 • 22 april 2021
 • 20 mei 2021
 • 17 juni 2021