Uittreksels en akten van de burgerlijke stand

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

Aanvraag van uittreksels en eensluidend afschriften

Sinds 31/03/2019 worden de akten van de burgerlijke stand geauthentificeerd door de elektronische zegel van de Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). DABS is de authentieke bron voor alle akten die na 31/03/2019 worden opgesteld en heeft tot taak te zorgen voor de gelijktijdige bijwerking van de gegevens in het rijksregister op basis van de gegevens die in de DABS zijn opgenomen.

Uittreksels en eensluidend afschriften van de burgerlijke stand  

Het eensluidend afschrift vermeldt de originele gegevens van de akte en de historiek van de staat van de betrokken persoon, evenals in voorkomend geval, op welke grondslag de akte is opgesteld.
Een uittreksel vermeldt de huidige gegevens van de akte zonder de historiek van de staat van de betrokken persoon. U kunt dit ook aanvragen in de vorm van een meertalig uittreksel, ook wel 'uittreksel van internationale burgerlijke stand' genoemd. Dit model wordt voornamelijk uitgereikt voor landen die gebonden zijn aan een overeenkomst over de uitgifte van meertalige documenten.

Hoe komt men eraan?


    • Per mail : burgerlijkestand@anderlecht.brussels
    • Per brief
    • Online via de app mijn dossier van het rijksregister (https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/)
    • Online via Irisbox (https://irisbox.irisnet.be/irisbox/forms/results)

Prijs ?
 

Gratis

Opgelet: Akten die sinds minder dan 100 jaar werden opgesteld (50 jaar voor overlijdensakten en 75 jaar voor huwelijksakten) kunnen alleen worden afgegeven aan :
    • De persoon op wie de akte betrekking heeft ;
    • Zijn/haar echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende;
    • Zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger;
    • Zijn/haar voorouders of nakomelingen;
    • Hun notaris en advocaat;
    • Zijn/haar erfgenamen in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze personen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, met een bijzondere volmacht en de identiteitskaart van de opdrachtgever (de persoon die de volmacht geeft).

Belangrijk: Eensluidend afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand kunnen worden verkregen bij elke gemeente in België, ongeacht de woonplaats van de aanvrager en de gemeente die de akte heeft opgesteld.