SC Marius Renard

Wat is een Schoolcontract ?

Het Schoolcontract is een gloednieuw gewestelijk stadsvernieuwingsprogramma.

De school openstellen voor de wijk en de stad.
De school is een belangrijke plaats voor multiculturele en multigenerationele uitwisseling. In Brussel heeft zij, net als elders, een essentiële dynamiek, maar blijft zij te vaak op zichzelf gericht. De opening van de school naar haar wijk en de integratie ervan in de omgeving is dan ook een prioriteit van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en de Strategie 2025 van het Gewest.

Het Schoolcontract : een concreet investerings- en inrichtingsprogramma.

Het doel van een Schoolcontract is een school zo goed mogelijk in haar omgeving en wijk te integreren door de inrichting van het schoolterrein en de omgeving ervan. Dit is een partnerschap tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de betrokken school, haar organiserende overheid en de gemeente waar ze gevestigd is. Ook buurtverenigingen, bewoners, schoolgebruikers en beheerders van gemeenschapsvoorzieningen zijn erbij betrokken.

De volgende video geeft u meer details over dit nieuwe apparaat :https://www.youtube.com/watch?v=AwR_9jGymBs

Het Schoolcontract Marius Renard.

Dit bijgebouw van het Instituut Marius Renard bevindt zich aan de Bergensesteenweg, vlakbij het metrostation Bizet, in de gemeente Anderlecht. Hoewel de school lijdt onder een gebrek aan zichtbaarheid en aantrekkingskracht, bieden de openbare ruimten eromheen en de actoren in de wijk alle mogelijkheden om het leefkader van de leerlingen en de dynamiek van de wijk te verbeteren. Ook de aan de school grenzende Kunstacademie biedt goede mogelijkheden voor co-ontwikkeling.

Na de diagnosefase heeft het actie- en investeringsprogramma van dit Schoolcontract vier ambities :

 • Het imago en de omgeving van de school verbeteren ;
 • Nieuwe polyvalente ruimten creëren voor de school en de buurtbewoners ;
 • De wederzijdse kennis tussen de school en de actoren en bewoners van de wijk verbeteren ;
 • Bijdragen aan het verkleinen van de digitale kloof ten behoeve van de school en de wijkbewoners.

De investeringen en de acties omvatten :

 • De herinrichting van de achterkant van de site zodat de leerlingen, het personeel en de leden van het onderwijsteam van een nieuwe, ruimere, veilige en met bomen omzoomde ingang kunnen genieten ;
 • De bouw van een nieuwe polyvalente uitrusting voor de school en de buurtverenigingen ;
 • De voorziening en de animatie van groene ruimten binnen de site, voor de school en de wijk ;
 • Activiteiten in verband met digitale instrumenten en de expressie van jongeren via verschillende media.

Brochure CE Marius Renard

Diagnose : https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/diagnostic_marius_renard.pdf
Programma : https://perspective.brussels/sites/default/files/poles/201208_contratecole_mariusrenard_serie1_compressed.pdf

Fiche 1 :
De opdracht van het studiebureau "Studio Ensemble" is van start gegaan in november 2022.

Het betreft een opdracht van projectontwerper voor de investerings- en herkwalificatiewerken van het gemeentelijk Instituut Marius Renard (bijgebouw van het instituut aan de Bergensesteenweg, vlakbij het metrostation Bizet). Het project beoogt de schoolsite te "draaien" naar de Deleersstraat om de zichtbaarheid van de school te vergroten, de leerlingen een hoogwaardige schoolomgeving te bieden en het leefkader van de wijkbewoners te verbeteren. Het project moet ook de Kunstschool van Anderlecht ten goede komen, zowel wat betreft de zichtbaarheid als de kwaliteit van de buitenruimten.

Het project is verdeeld in drie delen :

 • De bouw van een nieuwe polyvalente uitrusting voor de scholen, verenigingen en buurtbewoners. (fiche 1.1 van het programma).
 • De inrichting van een gemeenschappelijke tuin : deze inrichting heeft tot doel de speelplaats van de school uit te breiden, door een nieuwe groene en kwalitatieve ruimte te creëren (fiche 1.2 van het programma).
 • De aanleg van een nieuwe schoolingang en van een buurttuin (fiche 1.3 van het programma).

Dit is een volledige opdracht van projectontwerper. De opdracht wordt ook verwezenlijkt via een dynamiek van overleg en informatieverstrekking aan scholen, bewoners, buurtactoren en toekomstige gebruikers van de gemeenschappelijke ruimten.

Fiche 2 :
De hoofdtaak van de buurtschoolcoördinator is het creëren van permanente banden tussen de school en de wijk (door het aanbod van buitenschoolse activiteiten uit te breiden, door de verschillende open ruimten buiten de schooluren te activeren, enz.)

Het betreft Dhr. HASSANEIN Amir (GSM: +32 483 00 74 06. Email : ahassanein@anderlecht.brussels)

Fiche 3 :
Eind november 2022 werd een projectoproep gelanceerd voor deze projectfiche getiteld "Overbrugging van de digitale kloof". Raadpleeg voor deelname de onderstaande documenten :

Opgelet : De uiterste datum voor het versturen van het kandidatuurdossier is dinsdag 20 december 2022 om 12u00 !

Fiche 4 :
Eind november 2022 werd een projectoproep gelanceerd voor deze projectfiche getiteld  "Een actief en gedeeld pocketpark". Raadpleeg voor deelname de onderstaande documenten :


Opgelet : De uiterste datum voor het versturen van het kandidatuurdossier is dinsdag 20 december 2022 om 12u00 !

Fiche 5 :
Het project bestaat uit het opzetten van een permanente interface tussen de school en de AMO Sésame (https://www.guidesocial.be/amosesame/?page=2) teneinde het preventiewerk uit te breiden tot de leerlingen van het GIMR en in hun behoeften te voorzien. Het project beoogt de verbetering van de sociale betrekkingen binnen de school en tussen de school en haar omgeving (wijk, buitenschoolse actoren).

Het gaat er eveneens om de kennis en uitwisselingen tussen de leerlingen van het GIMR en de wijk te verbeteren en de sociale betrekkingen binnen de school en tussen de school en haar omgeving (wijk, buitenschoolse actoren) te verbeteren.
En om iets te doen aan het schoolklimaat en de kennis en uitwisselingen tussen de leerlingen van het GIMR en de wijk te verbeteren.
Het project omvat workshops over expressie en media-educatie met jongeren en bezoeken en ontmoetingen met de buurtbewoners.

Op deze basis zullen mediaprojecten worden opgezet waarbij jongeren door middel van mediaproducties (straatinterview, videopodcast, ...) een reflectie over het leven op school en in de wijk op gang kunnen brengen. Deze aanpak maakt een dialoog met andere belanghebbenden op school mogelijk (raadplegingen, workshops met professionals) en leidt tot concrete acties. Het doel is het schoolklimaat te beïnvloeden via activiteiten, feesten of de keuze van thema's en acties zoals : het milieu, moestuin, media, solidariteitsprojecten, voorstellen van burgers om het leven op school te veranderen, de regels, de organisatie...

Er kwamen drie thema's naar voren

 • Conflicten tussen jongeren/pesten/cyberpesten : de jongeren gaven aan dat er gewoon geweld bestaat op school en ook wanneer zij op het internet surfen, naar de verschillende media en vooral naar sociale netwerken kijken. Hoewel deze tools mogelijkheden bieden voor communicatie en toegang tot informatie, houden zij ook risico's in die kunnen leiden tot negatieve ervaringen en zelfs tot slachtofferschap, hetzij in de vorm van pesterijen of andere vormen van geweld. Hij wil volgend jaar een bewustmakingscampagne opzetten.
 • Discriminatie : in het algemeen hebben wij vastgesteld dat jongeren zich minder zorgen maken over onrechtvaardigheid in de mondiale samenleving dan hun ouders, hoewel zij gevoeliger blijven voor persoonlijk ondervonden onrechtvaardigheid en discriminatie. Bovendien waren zij het er allemaal over eens dat de huidige acties ter bestrijding van discriminatie in België ontoereikend zijn en willen vertegenwoordigers instellen (via een verkiezingssysteem) om het HR van de school te kunnen bespreken.
 • Gevolgen voor het milieu / sorteren van afval : de jongeren denken aan de klimaatverandering. Zij beseffen immers dat zij de ergste gevolgen zullen ondervinden en wensen geen passieve slachtoffers te zijn. Zij hebben ons gezegd dat zij bereid zijn zich de komende jaren op hun niveau te mobiliseren.