Verzoek om genealogische opzoekingen

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

Hoe?

Stuur uw verzoek via mail naar burgerlijkestand@anderlecht.brussels.

OPGELET: De registers van de burgerlijke stand zijn niet rechtstreeks toegankelijk voor het publiek. Opzoekingen worden uitgevoerd door het personeel van de dienst Burgerlijke Stand.
Voor elk begonnen uur wordt een vergoeding van 50 EUR in rekening gebracht.

Voor wie?

Artikel 29 van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt wie het recht heeft om eensluidend afschriften of uittreksels van akten op te vragen
“Artikel 29 §1 Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van :
      - akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud;
      - akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud;
      - anderen akten van meer dan honderd jaar oud.
   De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat hebben recht op een uittreksel of afschrift van akten bedoeld in het eerste lid van respectievelijk minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud.
   Voor akten die gewijzigd werden met toepassing van Titel IV/1 of met toepassing van artikel 1385quaterdecies, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek wordt het recht op een afschrift beperkt tot de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat.
   § 2. Uittreksels en afschriften worden afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand die erom wordt verzocht dan wel elektronisch via de DABS.
    
   De uittreksels en afschriften worden bij aflevering voorzien van een elektronisch zegel, zoals voorzien in artikel 3.27 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.
   De Koning stelt vast door wie en op welke wijze de afschriften en uittreksels voor akten bedoeld in het eerste lid van respectievelijk minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud worden afgeleverd.
   § 3. De uittreksels en afschriften bestemd om in het buitenland te worden gebruikt, worden, voor zover vereist, gelegaliseerd door de minister van Buitenlandse Zaken of door de door hem gemachtigde ambtenaar.
   § 4. De uittreksels en afschriften vermelden de gegevens zoals voorzien in de modellen die hiertoe door de Koning worden bepaald.
   § 5. De uittreksels en afschriften vermelden de datum van afgifte en worden geauthentificeerd door het elektronisch zegel van de DABS. “

Wat heeft u nodig?

Uw identiteitskaart